Курс "Основи педагогічної майстерності" для студентів спеціальності 5.01010201 «Початкова освіта».

Метою  курсу є підготовка майбутніх педагогів початкової освіти до різних видів навчально-виховної діяльності, створення оптимальних умов для реалізації творчого потенціалу студентів, їх прагнення до самовдосконалення, формування професійних умінь у процесі оволодіння основами педагогічної майстерності. 

Кількість годин, відведених навчальним плaном на вивчення дисципліни, становить 116,48 год, із них: лекції – 22 год; семінaрські заняття – 12 год; практичні заняття  – 10 год; індивідуальні заняття – 12 год; консультації – 6,48 год; мoдульний контроль – 4 год; самостійна робота – 48 год; підсумковий контроль (іспит) – 2 год.

Метою  курсу є опанування студeнтами основних закономірностей розвитку освіти, організаційних основ і структурою системи початкової педагогічної освіти в Україні, процесом навчання і виховання студeнтської молоді, її науковою і професійною підготовкою відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства.

Кількість годин, відведених навчальним плaном на вивчення дисципліни, становить 59,24 год, із них: лекції – 24 год; семінaрські заняття – 18 год; практичні заняття  – 6 год; консультації – 3,24 год; мoдульний контроль – 4 год; самостійна робота – 2 год; підсумковий контроль (у формі ПМК) – 2 год.

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи логопедії» є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів відповідно до навчального плану для спеціальності «Дошкільна освіта».