Курс присвячений основам психологічних знань та інформаційної грамотності вчителя. Курс складається з чотирьох модулів, які можна проходити послідовно (оптимальний режим) або обирати та проходити незалежно один від одного. 

Кожен модуль розрахований на місяць дистанційного опрацювання. Заняття за кожним Модулем передбачають або очну зустріч з викладачем-розробником курсу, або дистанційне інтерактивне заняття.

Запис на кожен Модуль проводиться студентом самостійно. Можливий гостьовий перегляд змісту курсу.

Цей модуль присвячено усталеним поведінковим навичкам вчителя, їх аналізу та  можливій корекції.
Модуль містить наступні понятійні блоки (уроки)
1) Автоматична та усвідомлена поведінка. Асертивна поведінка вчителя та хибні комунікативні прояви. Види поведінки в складних та конфліктних ситуаціях взаємодії.
2) Поняття про поведінкове маніпулювання.Засоби відстеження та нейтралізації маніпулятивних проявів учнів, батьків, колег.
3) Діалог як екологічний засіб педагогічної комунікації. Діалог у різних проявах та контекстах. Техніка інформаційного діалогу
4) Розширення комунікативних ролей учителя у просторі медійної освіти. Застосування сучасних ІКТ для підвищення ефективності взаємодії вчитель-учень-батьки.
Модуль передбачає проведення вебінару, присвяченого розвитку комунікативної культури вчителя. Приклад такого вебінару можна подивитись за посиланням
Засвоєння матеріалу модулю перевіряється за допомогою тесту на засвоєння понять та самостійної роботи. Самостійна робота передбачає створення учасниками курсу події-комунікації з колегами, учнями або батьками, та подальший аналіз психологічних складнощів, що виникли. 

Модуль фокусує увагу мікроклімат навчального закладу. Чи сприятливий цей мікроклімат для саморозвитку учнів і самих вчителів? Як змініти атмосферу навчального закладу на краще? Як проектувати власний саморозвиток в наявних умовах та сприяти саморозвиткові учнів? Чим корисні інформаційно-комунікативні технології у розбудові простору саморозвитку. Означені питання є ключовими  для цьго модулю.

Модуль складається з таких інформаційних блоків:

Блок 5. Побудова та корекція організаційної культури класу.

Блок 6. Проектування діяльності, проектування самореалізації, життєве проектування - ефективні засоби розвитку й саморозвитку.

Блок 7. Супровід професійного самовизначення учнів. Сім кроків до визначення подальшого професійного шляху старшокласників.

Блок 8. Використання ІКТ для професійного саморозвитку вчителів.

Модуль передбачає проведення вебінару, присвяченого педагогічному супроводу професійного самовизначення учнів.

Засвоєння матеріалу модулю перевіряється за допомогою тесту на засвоєння понять  та самостійної роботи.  Самостійна робота - проектування педагогічного продукту із застосуванням ІКТ. Завдання самостійної роботи також знаходиться у вкладеному файлі.

Педагогічна дія: підходи та стратегії, критичне осмислення

Модуль присвячений розвитку інформаційної грамотності вчителя в його повсякденній діяльності. Містить такі блоки.
Інформаційна грамотність учителя. Інформаційна грамотність та спорідненні поняття. Психологічні засади розвитку інформаційної культури вчителя. Алгоритм добору змісту інформаційного повідомлення в педагогічній практиці
Репродуктивна педагогіка і педагогіка творчості. Творчість або відтворення. Формувальний вплив та супровід розвитку: конфлікт чи інтеграція. Вікові особливості психологічного розвитку особистості.
Суб'єктність вчителя в об'єктних умовах освітньої системи. Педагогіка знань та педагогіка досвіду: суперечність чи взаємодія. Суб'єкт-суб'єктний та суб'єкт-об'єктний підходи в освітній практиці. Покроковий алгоритм «Від ситуації абсурду до кооперації»

Інформаційна грамотність вчителя та її роль у профілактиці негативного впливу пропаганди. Інформаційна грамотність вчителя. Поняття про уміле та побутове мислення. Інформування та пропагування: протилежні механізми сучасної освітньої практики. Прийоми маніпулювання інформацією. Як уникати негативного впливу пропаганди.

Курс присвячено розгляду критичного мислення в контексті педагогічної діяльності. Розкрито базові інструменти КМ, які одночасно є його складовими - метод запитань, інтерпретація та моделювання ситуації, аналіз та способи оптимізації створених моделей, засоби наочного викладення ідей та висновків (презентація).

Модуль містить наступні Блоки:

Головний інструмент КМ. Блок присвячений ключовому інструментові критичного мислення - вмінню ставити запитання. Види питань, моделювання ситуацій через питання, модерування нестандартних питань є змістовним навантаженням блоку.  Сократівський діалог та Сократівське опитування як найвідоміша форма реалізації майстерності ставити питання.

Інтерпретація та її роль в КМ. Блок присвячений розгляду поняття "інтерпретація" як складової КМ. Безпосередньо словосполучення "критичне  мислення" також має різноманітні інтерпретації, що розглянуті у матеріалах Блоку, Показано зв'язок інтепретації як способу моделювання ситуації з подальшим її розвитком. Запропоновані конкретні схеми побудови моделі ситуації.

Аналіз як складова КМ. Блок присвячений розгляду аналітичної діяльності в контексті критичного мислення. Запропоновані окремі інструменти аналізу складних ситуацій та пошуку можливостей вирішення.

Презентація та способи представлення інформації. Вміння доносити ідеї чітко, ясно й структоровано також є складовою критичного мислення. Блок присвячено способам наочного та зрозумілого викладення актуальної інформації.

Пропустити Навігація