Сучасна німецька мова з практикумом


2017-2018 навчальний рік
Запропонований курс передбачає поглиблене вивчення сучасної німецької мови. Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків практики усного і писемного мовлення, практичної граматики, практичної фонетики, стилістики, лексикології німецької мови. В основі розробки змісту дисципліни – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching).

Мета курсу

Метою курсу є удосконалення іншомовленнєвих вмінь та навичок студентів в усному та писемному мовленні, ознайомлення з теоретичними основами граматики, фонетики, стилістики, лексикології німецької мови.

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: - ефективно і гнучко використовувати німецьку мову в освітній, професійній, суспільній та особистісній сферах діяльності; - правильно оформлювати іншомовне мовлення з точки зору ритму та інтонації; фонемно-правильної вимови звуків, звукосполучень у потоці мовлення відповідно до принципу апроксимації, а також закономірностей функціонування мови у суспільному просторі; - володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні В2 у різноманітних ситуаціях мовлення.

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (нова структура)

Форма контролю

Іспит

Призначення

(загальне)

6.020207 Дизайн, 6.020202 Хореографія, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Викладачі

Соломаха Анжеліка Вікторівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (8) 2 2 2 2 0 0