Тренінгові студії педагога-дослідника


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна спрямована на опанування студентами знаннями та уміннями з організації пошуково-дослідницької діяльності, проектування, здійснення власного дослідження, аналізу та презентації результатів

Мета курсу

формування у студентів педагогічних спеціальностей загальних компетентностей (соціальна (життєва), інформаційна, комунікативна, самоосвітня) щодо методології та логіки педагогічного дослідження, організації та проведення педагогічних досліджень, умінь презентувати результати власного педагогічного дослідження. формування у студентів педагогічних спеціальностей професійної (педагогічної) компетентності (освітня, психологічна, дидактична, дослідницька, рефлексивна) щодо вимог до особистості педагога-дослідника, педагогічних умов проведення досліджень в освітньому процесі ДНЗ та ЗНЗ, форм представлення результатів педагогічних досліджень

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - проектування педагогічного дослідження; - проведення власних педагогічних досліджень в освітньому процесі ДНЗ та ЗНЗ; - інтерпретації, систематизації, аналізу первинної інформації за результатами дослідження; - презентація результатів педагогічного дослідження (проект, startup-проект, програма, змістово-методичне забезпечення тощо)

Підрозділ

Кафедра педагогіки та психології,
Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки та психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.010102 Початкова освіта

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Паламар Світлана Павлівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (2) 2 0 0 0 0 0