Етнокультура і дипломатія країн світу


2017-2018 навчальний рік
Дисципліна «Етнокультура і дипломатія країн світу» вивчає загальні теоретичні поняття етнокультури, розглядає етнокультурні особливості дипломатичної роботи у різних країнах світу. Наголошується на важливості вивчення партнера як представника тієї чи іншої етнокультури, вплив етнокультури на міжособистісні контакти як важливої складової роботи дипломата та бізнесмена. 

Мета курсу

Надання майбутнім фахівцям знань та вмінь, пов’язаних з етнокультурними характеристиками дипломатичної діяльності, державного протоколу, етикету та ділового спілкування іноземних держав.

Програмні результати навчання

Знати:  національні особливості ділового спілкування, етикету й протокольної практики провідних держав різних регіонів світу;  етнонаціональні особливості менталітету та релігійно-філософських уявлень різних народів в контексті їхнього впливу на дипломатичні та ділові контакти;  специфіку невербальних засобів спілкування у різних народів;  порядок звернень і титулів у деяких державах світу;  особливості дипломатичних служб і кадрової політики в зовнішньополітичних відомствах іноземних держав;  специфіку культурної дипломатії країн світу. Вміти:  аналізувати та оцінювати форми і методи дипломатичної діяльності, враховуючи етнонаціональні особливості представників різних держав;  здійснювати порівняльний аналіз дипломатичних служб різних держав;  виявляти чинники формування особливостей менталітету й поведінки різних народів;  готувати аналітичні довідки щодо етнокультурних особливостей народів світу;  встановлювати ефективну комунікацію з представниками різних регіонів;  приймати практичні рішення, щодо оптимального застосування набутих теоретичних знань при виконанні своїх професійних обов’язків

Підрозділ

Кафедра всесвітньої історії,
Інститут суспільства
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.030205 Країнознавство, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030102 Психологія, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 0 4 0 0