Мова професійного спілкування: іспанська


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів за освітніми програмами «Країнознавство», «Міжнародна інформація». Предмет навчальної дисципліни – мова ділового спілкування, окремої фахової галузі, представленої двома функціональними стилями: науковим та офіційно діловим, а також вимоги до складання та оформлення наукових текстів та ділових документів.

Мета курсу

поглиблення базової фахової компетентності у ході вивчення основ ділового спілкування іспанською мовою, подальший розвиток навичок усного та писемного мовлення на базі відповідної ділової тематики: ведення ділової переписки, ділових переговорів, проведення зустрічей, спілкування по телефону, проведення презентацій тощо.

Програмні результати навчання

- Володіти системою лінгвістичних знань, що включає в себе знання основних фонетичних, лексичних, граматичних, словотворчих явищ і закономірностей функціонування іспанської мови, її функціональних різновидів; - знати лексичні одиниці ділового спілкування - вміти оперувати знаннями в ході побудови власних висловлювань; використовувати отримані відомості у бесіді; розпізнавати в тексті і вживати безеквівалентну лексику в рамках вивчених тем, ситуацій ділового спілкування і комунікативних сфер; - вміти спілкуватися у межах, окремої фахової галузі, представленого двома функціональними стилями: науковим та офіційно діловим, а також вимоги до складання та оформлення наукових текстів та ділових документів, ведення ділової переписки, ділових переговорів, проведення зустрічей, спілкування по телефону, проведення презентацій тощо.

Підрозділ

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства,
Гуманітарний інститут
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.030205 Країнознавство, 6.030204 Міжнародна інформація

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Викладачі

Боса Віта Петрівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (8) 2 2 2 2 0 0