Сучасна англійська мова з практикумом


2017-2018 навчальний рік
Запропонований курс передбачає поглиблене вивчення сучасної англійської мови. Зміст дисципліни складається із логічно структурованих блоків практики усного і писемного мовлення, практичної граматики, практичної фонетики, стилістики, лексикології англійської мови. В основі розробки змісту курсу – теорія комунікативного навчання мові (Communicative Language Teaching).

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетентності. Формування навичок практичного оволодіння англійською мовою на базі вивчення сучасних англомовних структур і явищ.

Програмні результати навчання

Наприкінці курсу навчання студенти повинні виявити такі вміння: - ефективно і гнучко використовувати англійську мову в освітній, професійній, суспільній та особистісній сферах діяльності; - правильно оформлювати іншомовне мовлення з точки зору ритму та інтонації; фонемно-правильної вимови звуків, звукосполучень у потоці мовлення відповідно до принципу апроксимації, а також закономірностей функціонування мови у суспільному просторі; - володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні В2 у різноманітних ситуаціях мовлення.

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (нова структура)

Форма контролю

Іспит

Призначення

(загальне)

6.020207 Дизайн, 6.020202 Хореографія, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

2-й рік, 3-й рік

Викладачі

Руднік Юлія Вікторівна, Лабунець Юлія Олегівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (8) 2 2 2 2 0 0