Німецька мова за професійним спрямуванням


2017-2018 навчальний рік
Змістом дисципліни передбачено розвиток професійних іншомовних умінь майбутнього фахівця; інтеграція набутих знань, умінь, навичок у контексті загального курсу німецької мови; розширення професійного словника студента у процесі удосконалення навичок говоріння, письма, читання та аудіювання. Дисципліна розроблена з метою формування навичок критичного мислення та підготовки студентів до подальшого успішного навчання за освітніми програмами підготовки магістрів.

Мета курсу

Формування іншомовної комунікативної компетентності. Формування навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах іншомовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; розвиток іншомовних комунікативних умінь у сферах академічного та професійного спілкування в усній та письмовій формах.

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: - функціональну лексику німецької мови на професійну тематику; - граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу; - основні принципи, методи та лінгвістичні особливості анотування та реферування текстів; - принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом. Студент повинен вміти: - аналізувати робочі ситуації та обмінюватися досвідом з основних аспектів спеціальності німецькою мовою, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру; - перекладати німецькою мовою інформацію з використанням функціональної лексики за фахом; - перекладати тексти у письмовій формі, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники; - аналізувати граматичні та лексичні трансформації, що виникають при перекладі з німецької мови та німецькою мовою; - робити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно- виробничої діяльності, реферувати та анотувати німецькомовні джерела за фахом, працювати з інформацією та обробляти інформацію; - здійснювати ефективне слухання повідомлень німецькою мовою.

Підрозділ

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання,
Педагогічний інститут
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020207 Дизайн, 6.020202 Хореографія, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Соломаха Анжеліка Вікторівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 2 2 0 0