Інтермедіальні студії сучасної літератури


2017-2018 навчальний рік
У курсі дисципліни студентам пропонується опанувати системою знань про закономірності сучасного літературного процесу та специфіку літератури в колі інших видів мистецтва; оволодіти методикою інтермедіального аналізу.

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей студента, що здобуває гуманітарну освіту, формування світоглядних орієнтирів в умовах глобалізації культурно-освітнього простору; Розширення теоретичного інструментарію студента для дослідження специфіки сучасного мистецького, зокрема й літературного, процесу, диференціації видів мистецтва; залучення до вивчення творів різних видів мистецтва (живопис, скульптура, кінематограф); Поглиблення базової фахової компетентності – вміння розуміти, аналізувати та здійснювати інтерпретацію сучасного літературного твору; вміння розрізняти специфіку літератури в колі інших видів мистецтва.

Програмні результати навчання

Знати закономірності сучасного літературного процесу та специфіку літератури в колі інших видів мистецтва. Оволодіти методикою інтермедіального аналізу. Вміти аналізувати та здійснювати інтерпретацію сучасного літературного твору.

Підрозділ

Кафедра світової літератури,
Гуманітарний інститут
Кафедра світової літератури (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Бітківська Галина Володимирівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (2) 0 2 0 0 0 0