Творчі майстерні: проза


2017-2018 навчальний рік
Назва нашого курсу – «Творчі майстерні (проза)», отже, в центрі уваги перебуватиме письменник і його діяльність – творення особливої художньої реальності, її закономірності, досвід визначних представників зарубіжного і вітчизняного письменства. Викладання курсу передбачає постійну актуалізацію набутих раніше знань,  важливих для розуміння феномену творчості та розвиток творчої компетентності бакалаврів

Мета курсу

Розширення філологічної ерудиції та здатності вирішувати широке коло проблем у царині художньої творчості, здатності до самостійного навчання; поглиблення знань про організацію творчого процесу.

Програмні результати навчання

Виявлення специфіки письменницької професії серед інших, особливостей літературної творчості як творчого фаху. Засвоєння сучасних систем художнього письма. Здатність організовувати творчу та інтелектуальну діяльність в контексті створення літературного матеріалу. Здатність аналізувати художній текст з точки зору мовно-художніх засобів та використовувати мовно-художні засоби у власній творчій діяльності.

Підрозділ

Кафедра української літератури і компаративістики,
Гуманітарний інститут
Кафедра української літератури і компаративістики (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.030205 Країнознавство, 6.020207 Дизайн, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.020301 Філософія, 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Башкирова Ольга Миколаївна, Луцюк Микола Володимирович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 0 0 0 0 0