Києвознавство


2017-2018 навчальний рік
Предмет навчальної дисципліни – культурний шар  Києва. Досліджуються архітектурні пам’ятки Києва різних епох. Подається історико-культурологічний контекст створення та зміни «обличчя» Києва, пропонується розлогий аналіз низки факторів, що вплинули на сучасний стан міста

Мета курсу

Формування загальних компетентностей (загальнокультурної, комунікативної, мистецтвознавчої, культурологічної)

Програмні результати навчання

У результаті вивчення дисципліни студент має отримати змогу сформувати знання про туристський потенціал Києва, ознайомитися з його найбільш привабливими пам’ятками

Підрозділ

Кафедра образотворчого мистецтва,
Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.020205 Образотворче мистецтво

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Братусь Іван Вікторович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 4 0 0 0 0