Біоетика


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація». Дисципліна слугує для всебічної і гармонійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації на гуманістичних засадах з метою оптимізації відновлення та збереження здоров’я  

Мета курсу

Мета курсу – розширення базової фахової компетентності бакалаврів спеціальності «Фізична реабілітація» з питань визначення етичних проблем у взаємодії лікаря і пацієнта, дослідження соціальних, екологічних, медичних та соціально-правових проблем, що стосуються не тільки людини, але і будь-яких живих організмів, включених в екосистеми, що оточують людину.

Програмні результати навчання

Здатність оцінювати результати розвитку нових технологій та ідей в медицині та біології в цілому, встановлювати критерії безпеки фізичного навантаження й інших методів відновного лікування.

Підрозділ

Кафедра фізичної культури та спортивної майстерності,
Гуманітарний інститут
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.010203 Здоров'я людини

Особливі умови

Після вивчення курсу «дисциплін медико-біологічного циклу»

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Тимчик Олеся Володимирівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (3) 3 0 0 0 0 0