Лідерство-служіння


2017-2018 навчальний рік
Вивчення дисципліни надає можливість ознайомитися з проявами лідерства від найдавніших часів до сьогодення. Студент аналізуватиме та порівнюватиме різні теорії лідерства – від «героїчних» до орієнтованих на взаємодію між всіма членами колективу у процесі діяльності організації. Особлива увага приділятиметься теоріям лідерства-служіння та тим аспектам цієї теорії, які сьогодні впроваджуються в управління як комерційними організаціями, так і державними установами, в тому числі в освіті. Друга частина дисципліни присвячена розгляду взаємовідносин лідера та його послідовників; процесів командоутворення; формуванню лідерського світогляду серед колективу, визначенню лідерського потенціалу та налаштування на постійний саморозвиток і самовдосконалення колективу тощо. Виконання завдань семінарських занять та організація самостійної роботи магістрантів передбачається у дистанційному форматі.

Мета курсу

виявлення особливостей концепцій лідерства; визначення специфіки теорії лідерства-служіння; формування, розвиток і вдосконалення лідерських вмінь та якостей студентів.

Програмні результати навчання

Студент у результаті вивчення навчальної дисципліни «Лідерство-служіння» повинен: знати: - сутність основних теорій лідерства; - особливості теорій лідерства-служіння; - відмінність лідерства від менеджменту розуміти: - сутність фундаментальних трансформацій, які відбуваються у соціумі; - механізми створення лідером кола ефективно діючих послідовників; - механізми діяльності саморегульованих студентських колективів вміти: - виявляти лідерський потенціал; - застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння людям, ініціативності; - виявляти власні цінності та цінності колективу, дотримуватися етичних норм.

Підрозділ

Кафедра державного управління та управління освітою,
Інститут суспільства
Кафедра управління (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

3-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Линьов Костянтин Олександрович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (2) 0 0 2 2 0 0