Самоменеджмент


2017-2018 навчальний рік
Вивчення дисципліни «Самоменеджмент» передбачає розв’язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: сутності та змісту самоменеджменту, ознак його ефективності; функції та інструменти самоменеджменту; набуття практичного інструментарію підвищення власної ефективності

Мета курсу

Формування у майбутніх фахівців з вищою освітою компетентностей щодо аналізу власної діяльності як системи, виявлення «проблемних зон» й набуття практичного інструментарію їх перетворення

Програмні результати навчання

У процесі вивчення курсу студенти оволодіють знаннями із таких питань: – зміст та значення самомеменеджменту, ознаки його ефективності; – правила реалізації загальних функцій самоменеджменту: постановка цілей (аналіз і формування особистих цілей); планування (розробка планів і альтернативних варіантів своєї діяльності); прийняття рішень; реалізація і організація (складання розпорядку дня й організація особистого трудового процесу для реалізації поставлених завдань); контроль (самоконтроль) підсумків; здійснення комунікативних зв'язків; – психологічні основи комунікативної компетентності та прийняття рішень; – інструменти самоменеджменту; – психологічні основи ефективності. Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи студенти набувають уміння та навички: – аналізу власної діяльності як системи, виявлення «проблемних зон»; – набуття практичного інструментарію перетворення «проблемних зон» на точки зростання; – формування індивідуального стилю само-менеджменту; – регуляції поведінки оточуючих і саморегуляції; – самоконтролю в екстремальних ситуаціях; – здійснення ефективного комунікативного впливу; – підвищення результативності реалізації загальних функцій самоуправління з урахуванням впливу психологічних факторів; – оптимізації умов та режимів праці з урахуванням психолого-фізіологічних аспектів.

Підрозділ

Кафедра державного управління та управління освітою,
Інститут суспільства
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 2 2 0 0 0 0