Історія української еміграції


2017-2018 навчальний рік
Історіографія та джерельна база курсу: характеристика найбільших центрів зарубіжної україніки в Україні та за кордоном; аналіз стану досліджень теми та його перспектив. Розгляд понять: «еміграція», «мігрант», «біженець», «людина без громадянства», «діаспора», «інтернування», «економічна, політична, академічна еміграція». Міжнародне право щодо емігрантів загалом та українців зокрема. Передумови для першої хвилі еміграції українців у другій половині ХІХ ст., поселення в США та Канаді. Характеристика причин еміграції українців до країн Європи після національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. Політична, військова, академічна еміграція в країнах Європи у 1920 – 1939 рр.: основні центри, економічне та правове становище, види та форми діяльності. Створення та діяльність українських вищих навчальних закладів та наукових інститутів у Європі. Ознайомлення з основними політичними осередками українських емігрантів та розгляд напрямів культурної та мистецької діяльності еміграційних груп. Особливості становища українських еміграційних організацій в країнах Європи в роки Другої світової війни. Українські осередки в Ді-Пі таборах (таборах для переміщених осіб) в західних зонах Німеччини та Австрії в 1945 – 1955 рр. Політична, наукова та культурницька еміграція українців у США, Канаді, країнах Західної Європи: структура та діяльність Державного Центру Української Народної Республіки в екзилі, Наукового товариства Тараса Шевченка в США, ОУП «Слово» тощо. Внесок українських закордонних організацій в правозахисний рух: Світовий конгрес вільних українців. Значення та діяльність українських еміграційних осередків після здобуття Україною незалежності.

Мета курсу

Мета курсу: ознайомлення студентів з особливостями створення та діяльності українських еміграційних осередків у світі та визначення їх значення в системі міжнародних відносин, освіти, науки, культури, спорту.

Програмні результати навчання

1. розкрити причини еміграції українців в історичному контексті; 2. охарактеризувати етапи еміграції українців та їх особливостей; 3. проаналізувати діяльність еміграційних груп та організацій та їх значення в історії України; 4. визначити внесок окремих емігрантів та цілих організацій у розвиток культури, освіти, науки, військової справи, спорту та міжнародних відносин; 5. розглянути основні тенденцій еміграції українців протягом останніх 25-ти років.

Підрозділ

Кафедра історії України,
Інститут суспільства
Кафедра історії України (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Гуменюк Олена Анатоліївна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 0 0 0 0 0