Логопедичний практикум. Модуль 1. Методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення.


2017-2018 навчальний рік
Предмет навчальної дисципліни – методики корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення. Зміст модулю 1 навчальної дисципліни «Логопедичний практикум» спрямований на поглиблення знань студентів про методи і способи постановки звуків, впливу на фонологічний компонент мовленнєвої діяльності дітей;  опанування практичних навичок  використання методик розвитку і корекції мовлення у корекційно-розвивальній роботі з дітьми, які мають мовленнєві порушення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення методик корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення; поглиблення і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Програмні результати навчання

Практичне оволодіння методиками корекційно-розвивальної роботи при порушеннях звуковимовної сторони мовлення дітей з особливими освітніми потребами.

Підрозділ

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти,
Інститут людини
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.010105 Корекційна освіта (Логопедія)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Бабич Наталія Миколаївна, Кібальна Катерина Олександрівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 2 2 0 0 0 0