Логопедичний практикум. Модуль 2. Нетрадиційні методи корекційно-реабілітаційної роботи з розвитку і корекції мовлення


2017-2018 навчальний рік
Предмет навчальної дисципліни – нетрадиційні методи корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей різних нозологій. Зміст модулю 2 навчальної дисципліни «Логопедичний практикум» спрямований на формування у студентів знань про нетрадиційні методи впливу (альтернативна та допоміжна комунікація) на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій та опанування практичних навичок  використання нетрадиційних методик розвитку і корекції мовлення у корекційно-компенсаторній роботі з дітьми, які мають психофізичні порушення.

Мета курсу

Поглиблене вивчення нетрадиційних методик і технологій корекції та розвитку мовленнєвої діяльності у процесі корекційно-компенсаторної роботи з особами, які мають різні порушення мовлення; поглиблення і розширення основних фахових компетентностей: корекційно-педагогічної, корекційно-методичної, логодіагностичної і логокорекційної.

Програмні результати навчання

Оволодіння нетрадиційними методами корекційно-компенсаторної роботи з розвитку і корекції мовлення дітей з особливими освітніми потребами. Формування умінь з використання методів нетрадиційного впливу на мовленнєву діяльність дітей різних нозологій.

Підрозділ

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти,
Інститут людини
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.010105 Корекційна освіта (Логопедія)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Бабич Наталія Миколаївна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 2 2 0 0