Психологія емоційного інтелекту


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань про психологію емоційного інтелекту. Здійснюється аналіз емоційного інтелекту, який виступає інтегративною особистісною властивістю, що зумовлюється динамічною єдністю афекту та інтелекту через взаємодію емоційних, когнітивних, конативних і мотиваційних особливостей.  Дисципліна спрямована на розвиток розуміння власних емоцій та емоційних переживань інших, забезпечує управління емоційним станом, підпорядкування емоцій розуму, сприяє самопізнанню і самореалізації через збагачення емоційного і соціального досвіду. Змістовий модуль 1. Емоційний інтелект як інтегративна особливість особистості. Проблема ідентифікаці емоцій. Емоції та реальність. Особливості та механізми ідентифікації емоцій. Специфіка адекватного вираження емоцій.  Різниця між справжніми переживаннями та їх імітацією. Змістовий модуль 2. Складові емоційного інтелекту та їх розвиток. Емоції та мислення. Специфіка використання емоцій для підвищення ефективності мислення та інтелектуальної діяльності.  Проблема спрямування уваги на важливі події, уміння стимулювати переживання, що сприяють вирішенню завдань. Змістовий модуль 3. Емоційна компетенність особисчтості. Проблема розуміння емоцій. Взаємозв'язок між емоціями, думками і поведінкою.  Емоція як цінність. Причини виникнення емоційних переживань. Змістовий модуль 4. Розвитку емоційного інтелекту. Управління емоціями. Проблема контролю емоцій. Зниження прояву та інтенсивності негативних емоцій. Уміння стимулювати прояв позитивних емоційних переживань. 

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей у галузі психології емоційного інтелекту, формування уявлень про емоційний інтелект і його роль у професійній діяльності сучасного фахівця, набуття практичних навичок розвитку емоційної інтелекту.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - до усвідомлення своїх емоцій;- уміння вирішувати проблеми, реально оцінювати ситуацію, пристосовуватися до нових умов; - до управління стресовими ситуаціями, стресостійкість, контроль за імпульсивними спалахами; - уміння розуміти власні емоції та почуття, пізнавати емоційні стани інших людей, адекватно проявляти емоційне ставлення, емпатію, інтерес до іншої людини, перцептивно-рефлексивні уміння; - уміння керувати ситуацією міжособистісної взаємодії з іншими, застосувати конструктивні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях.

Підрозділ

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології,
Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

8.02020401 Музичне мистецтво, 8.04030203 Соціальна інформатика, 8.03010201 Психологія, 8.02020501 Образотворче мистецтво, 8.02030304 Переклад, 8.02020401 Музичне мистецтво (Сольний спів)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Сергєєнкова Оксана Павлівна, Фурман Вікторія Вікторівна, Цюман Тетяна Петрівна

Деталізовано

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Кредити (4) 4 4 0 0