Психологія самопізнання та професійної самореалізації


2017-2018 навчальний рік
В навчальній дисципліні розглядаються зміст, функції та механізми професійної самореалізації, самопізнання та саморозвитку  суб’єкта праці, аналізуються типові  проблеми досягнення особистістю успіху у фаховій діяльності. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння формуванню у студентів якостей активного конкурентоспроможного фахівця   Змістовий модуль І. Психологія  самопізнання Поняття самопізнання. Значення самопізнання в житті людини. Сфери та галузі самопізнання. Свідомість та самопізнання. Способи, засоби, результати самопізнання. Історіогенез феномену самопізнання. Самопізнання в різних наукових і релігійних течіях: у психосинтезі, у гештальттерапїі, у психоаналізі, в гуманістичній психології, у буддизмі.  Змістовий модуль ІІ. Психологічні технології самопізнання особистості Суть самопізнання за різних етапах розвитку людини. Діапазон психологічних технік самопізнання. Фізична особа – як тілесна організація людини. Соціальна особистість – як визнання в нас особистості з боку інших людей.  Духовна особистість – як повне об’єднання окремих станів свідомості. Особистісно-характерологічні особливості: якості, особливості та властивості характеру. Мотиваційно-ціннісна сфера особистості: самопізнання власних спонукань. Емоційно-вольова сфера особистості: пізнання своїх емоційних станів. Сфера здібностей і можливостей - аналіз своїх здібностей у різних сферах. Пізнавальна сфера особистості - усвідомлення і розуміння функціонування психічних процесів. Самопізнання як платформа побудови технології саморозвитку та самореалізації особистості.  Змістовий модуль ІІІ. Психологічні аспекти професійної самореалізації особистості  Поняття самовизначення та самореалізації особистості у професійній сфері. Психологічні характеристики особистості як суб’єкта професійної діяльності. Професіоналізм та індивідуальний стиль фахової діяльності особистості. Стадії професійного розвитку людини, їх завдання та зміст. Фахова кар’єра, її види та чинники побудови. Типові техніки професійного саморозвитку особистості.  Змістовий модуль ІV. Типові проблеми самореалізації особистості у професійній діяльності  Типові перешкоди здійснення професійної самореалізації особистості. Поняття про конструктивні та деструктивні механізми побудови фахової кар’єри. Проблема безробіття та способи його подолання. Детермінація, види та симптоми криз професійного розвитку. Ознаки професійного стресу та професійних деструкцій. Причини, симптоми та способи попередження професійного вигорання особистості. 

Мета курсу

Створення умов для соціального, культурного та професійного самовизначення особистості шляхом підвищення рівня психологічної культури, усвідомлення власної індивідуальності та оволодіння механізмами самопізнання, саморозвитку та самореалізації

Програмні результати навчання

• вміння застосовувати різноманітні психологічні техніки самопізнання, • здатність розробляти та коригувати технологію особистісного саморозвитку та самореалізації, • здатність виявляти й аналізувати детермінанти змін психічних станів, психічних явищ, поведінкових виявів особистості в різних життєвих ситуаціях, • вміння застосовувати особистісні ресурси для ефективної професійної самореалізації, • здатність до психологічного аналізу змісту та динаміки професійної самореалізації особистості, • вміння діагностувати психологічні порушення професійної самореалізації та розробляти й упроваджувати шляхи їх вирішення

Підрозділ

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології,
Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Сергєєнкова Оксана Павлівна, Столярчук Олеся Анатоліївна, Фурман Вікторія Вікторівна, Васильєв Олексій Олександрович

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 4 4 4 0 0