Психологія міжстатевих відносин


2017-2018 навчальний рік
У навчальній дисципліні розглядаються особливості взаємовідносин чоловіка і жінки та психологічні закономірності їх конструктивного становлення на різних рівнях міжособистісної взаємодії. Змістовий модуль 1. Чоловік і жінка: спільне та відмінне Проблеми статі та взаємовідносин чоловіка і жінки в класичних психологічних концепціях. Психологічний аналіз відмінностей чоловіка і жінки. Міфи і реальність. Особливості біологічної та соціальної детермінованості психологічних відмінностей статей. Змістовний модуль 2.  Стратегії  побудови партнерських міжстатевих взаємовідносин Аналіз гендерних взаємовідносин на рівні: «особистість – особистість». Помилки спілкування. Ази безконфліктної взаємодії. Стратегічна схема побудови партнерських взаємовідносин. Орієнтація на  гармонійні взаємини нового типу. Змістовий модуль 3. Психологічні особливості близьких відносин між чоловіком і жінкою Психологія романтичних взаємовідносин між чоловіком та жінкою. Причини та ознаки закоханості. Підходи до структури кохання. Типологія кохання. Розвиток кохання у віковому контексті. Особливості сексуальних взаємин чоловіка і жінки. Структура та рівні сексуальності. Правила інтимності. Змістовий модуль 4. Психологічні особливості шлюбних взаємин чоловіка і жінки Дошлюбна поведінка партнерів.  Вибір шлюбного партнера. Мотивація одруження. Психологічні особливості сімейної взаємодії чоловіка і жінки. Зовнішні та внутрішні чинники стабільності шлюбних взаємин.  

Мета курсу

Формування загальнонаукових та соціально-особистісних компетенцій в галузі психології міжстатевих взаємовідносин: забезпечення знаннями про специфіку взаємовідносин чоловіка і жінки, а також озброєння уміннями побудови конструктивної міжстатевої взаємодії.

Програмні результати навчання

• вміння аналізувати специфіку чоловічої та жіночої психології з метою встановлення продуктивних партнерських стосунків статей на різних рівнях міжособистісної взаємодії; • набуття студентами навичок побудови гармонійних взаємин з представниками протилежної статі.

Підрозділ

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології,
Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 4 0 0 0