Психологія творчості з арт-практиками


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів знань про психологію творчості, її критерії та умови прояву. Здійснюється аналіз концепцій творчості, творчих здібностей. Студенти практично знайомляться з різними видами психологічних арт-технік, їх функціями та механізмами впливу на особистість, а також можливостями їх застосування для власного самовдосконалення. Навчальний курс реалізується через усвідомлення сутності творчої діяльності та практичне опанування студентами психологічних арт-технік - раціонально-інтуїтивним малюванням, казкотерапією, ігротерапією, театральним мистецтвом, музичною терапією тощо.   Змістовний модуль І. Творчість як психологічна проблема. Психологія творчості. Проблема творчості в історії психології. Види творчості. Критерії творчості. Рівні творчості. Здатність до творчості. Змістовний модуль ІІ. Діагностика та розвиток творчих здібностей. Поняття творчих здібностей та умови їх реалізації. Діагностика творчих здібностей. Аналіз творчого потенціалу. діяльності. Змістовний модуль ІІІ. Види та способи застосування психологічних арт-технік. Арт-терапія як психологічний напрям. Основні форми арт-терапевтичної роботи. Казкотерапія як дієвий засіб розвитку психічних властивостей особистості. Символіка кольорів в психології - арт-терапія кольором. Раціонально-інтуїтивне малювання як форма арт-терапевтичної роботи. Проективний підхід в арт-терапевтичному напрямку. Ігротерапія як психологічна арт-техніка. Метафоричні асоціативні карти як ресурс особистісного розвитку та психодіагностичний інструмент. Змістовний модуль ІV. Психологічні арт-техніки як інструмент  самовираження студента. Арт-терапія як спосіб самовираження та самопізнання через мистецтво. Драмотерапія як одна із форм арт-терапевтичної роботи. Сучасні форми театру як ресурс особистісного розвитку та розкриття потенціалу студента. Фототерапія - сучасний вид творчого самовираження. Тілесно-рухова терапія як метод зняття фізичної напруги та психологічного навантаження. Пісочна терапія як шлях до гармонійного розвитку, формування психологічного комфорту та креативності особистості. Фільмотерапія - як сучасний рефлексивний метод розвитку внутрішнього потенціалу.  

Мета курсу

Формування уявлень про суть творчої діяльності, творчого та креативного образу Я студента, набуття практичних навичок розвитку творчого потенціалу та оптимізації психічних станів, розширення загальних компетентностей у галузі арт-психології.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів здатності та готовності до: - усвідомлення суті і компонентів творчої діяльності; - вміння визначати особистісні складові шляхів самовдосконалення та саморозвитку; - володіння методами, прийомами та механізмами арт-терапії для успішного засвоєння професійних знань та практичної реалізації навчальних завдань.

Підрозділ

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології,
Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік, 3-й рік*

*доступний до вибору у будь якому семестрі

Викладачі

Васильєв Олексій Олександрович, Фурман Вікторія Вікторівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 4 4 4 0 0