Інформаційне право


2017-2018 навчальний рік
Інформаційне право України – це комплексна галузь права, що регулює суспільні відносини та діяльність у галузі формування та використання інформаційних ресурсів, технологій та комунікацій, організації управління процесами інформатизації, становлення та розвитку інформаційного суспільства, забезпечення інформаційної безпеки громадян та держави в цілому з метою задоволення інформаційних потреб суспільства. Комплексність цієї галузі полягає в регулюванні нею відносин, що виникають під час виробництва, передачі, обробки, поширення, отримання та використання інформації практично в усіх сферах людської діяльності. 

Мета курсу

 аналізувати нормативно-правові акти;  застосовувати правові норми у вирішенні практичних ситуаційних завдань;  оформляти презентаційні матеріали за однією з тем кожного модуля;  знаходити нову інформацію для участі у науково-практичних семінарах, конференціях тощо та приймати участь у них;  оформляти тези виступу (доповіді) для участі у науково-практичних семінарах, конференціях тощо;  оформляти матеріали у вигляді наукової статті для публікації у фаховому виданні;  самостійно орієнтуватися у законодавстві та спеціальній літературі;  оформляти результати аналітичної роботи у сфері інформаційного права у заданому обсязі.

Програмні результати навчання

Знання змісту, особливостей структуризації інформаційного права, тезаурус (термінологію) дисципліни; правовий механізм реалізації інформаційних правовідносин та його елементи; Знати склад та повноваження суб’єктів інформаційної діяльності; Знати види відповідальності за правопорушення щодо інформації.

Підрозділ

Кафедра правознавства,
Інститут суспільства
Кафедра публічного та приватного права (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.020301 Філософія, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 4 0 0 0 0 0