Психологія професійного іміджу і побудови кар’єри


2017-2018 навчальний рік
У навчальній дисципліні «Психологія професійного іміджу і побудови кар’єри» розглядаються поняття професійної кар’єри, принципи її побудові в контексті самореалізації особистості. Проаналізовано місце професійного іміджу на різних етапах професійної кар’єри. Навчальний курс реалізується через усвідомлення сутності професійної кар’єри, практичне опанування студентами технологій побудови різноманітних професійних іміджі відповідно до поставленої мети та етапів професійної кар’єри. . Змістовий модуль 1. Психологія розвитку кар’єри. Поняття кар’єри та кар’єрної поведінки. Стадії розвитку кар’єри. Взаємозв’язок життєвих періодів розвитку особистості, прийняття кар’єрних рішень та впливу життєвих обставин. “Парадигма життєвого стеореотипу” та кар’єризм. Психологічні характеристики кар’єрниї орієнтацій. Змістовий модуль 2. Умови розвитку індивідуальної кар’єри особистості. Модель “діапазону успішності”. Типи кар’єр та їх особливості. Потенційні можливості особистості та розвиток кар’єри. Вибір індивідуального стилю професійної кар’єри. Змістовий модуль 3. Професійна іміджелогія як напрямок психологічної діяльності. Поняття про імідж. Антропологічна основа іміджелогії. Імідж в системі індивідуальної поведінки та соціального впливу. Категоризація і сприймання іміджу.. Особливості індивідуального іміджу: професійна та особистісна складова. Предметний імідж. Імідж як знаково-символічна система. Груповий імідж. Стереотипи. Корпоративний імідж. Змістовий модуль 4. Технологія створення іміджу професіонала.  Я-концепція, як основа створення іміджу. Цільова установка створення індивідуального професійного іміджу. Індивідуалізація, як вияв особистісного та професійного зростання. Риси, які цінуються в особистості та професіоналі та способи їх виявлення та підсилення.. Статево-віковий та освітньо-професійний фактори у створенні індивідуального професійного іміджу. Габітарний імідж як критерій адекватності створеного професійного іміджу. Використання засобів комунікації в побудові іміджу. Вербальний імідж як засіб побудови професійної кар’єри.

Мета курсу

Формування уявлень про кар’єру, принципи її побудови, місце іміджу в професійній діяльності особистості; формування професійних навичок створення і використання професійних іміджів.

Програмні результати навчання

• здатність до психологічного аналізу змісту та динаміки розвитку кар’єри особистості; • вміння визначати особистісну траєкторію професійної кар’єри; • оволодіння методами, прийомами та механізмами створення індивідуального професійного іміджу.

Підрозділ

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології,
Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Васильєв Олексій Олександрович, Вінник Наталія Дмитрівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 2 2 0 0