Копінг-стратегії в роботі з організаційними конфліктами


2017-2018 навчальний рік
У курсі висвітлюються основні психологічні підходи до використання людиною копінг-стратегій поведінки у конфліктних ситуаціях, формуються вміння й навички саморегуляції, рефлексії, навички ведення діалогу та організації взаємодії сторін конфлікту з метою ефективного управління конфліктами. Змістовий модуль 1. Загальне уявлення про копінг-стратегії поведінки. Реакція людини на стрес і конфлікт. Сучасні уявлення про механізми і засоби копінг-поведінки. Базові стратегії і ресурси копінг-поведінки. Активні і пасивні, адаптивні та дезадаптивні копінг-стратегії. Стратегії вирішення проблем та пошуку соціальної підтримки. Стратегія відходу. Механізми розвитку копінг-стратегій.   Змістовий модуль 2. Управління конфліктами як засіб розвитку організації. Поняття управління конфліктами в організації. Роль психолога в управлінні конфліктами. Алгоритм навчання людини навичкам копінгу. Розвиток рефлексії, здатності надавати і приймати соціальну підтримку. Навчання саморегуляції.  Техніки тренінгу асертивності. Психотехнології тренінгу соціальної взаємодії.

Мета курсу

Розширення загальних компетентностей щодо оволодіння практичними навичками копінг-поведінки з метою конструктивного подолання організаційних конфліктів, а також розвиток навичок саморегуляції. Формування навиків виявлення, аналізу та управління конфліктами, розширення вмінь планувати і рефлектувати обраний курс дій

Програмні результати навчання

сформувати конфліктологічну компетентність, здатність до аналізу організаційного конфлікту, оволодіти методами управління конфліктами; вміння застосовувати копінг-стратегії відповідно до ситуації; вміння будувати ефективний алгоритм вирішення організаційного конфлікту; вміння саморегуляції

Підрозділ

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології,
Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

8.03010201 Психологія

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Власенко Інна Анатоліївна

Деталізовано

Курс / рік навчання V VI
Семестр 9 10 11 12
Кредити (4) 0 0 2 2 0 0