Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі


2017-2018 навчальний рік
Предмет навчальної дисципліни – технології психолого-педагогічного супроводу, що базуються на міжнародних стандартах та практиці втілення цього досвіду на теренах України. Зміст дисципліни складається з логічно-структурованих блоків, в яких представлено концептуальні та практично зорієнтовані підходи до розбудови високо фахової допомоги дітям з аутизмом та їхнім родинам. Тематика курсу охоплює найактуальніші питання, пов’язані з алгоритмом впровадження таких складників системної допомоги дітям з аутизмом, як: діагностика, створення команди супроводу, що об’єднує фахівців та батьків; колегіальне визначення актуальних цілей розвитку дитини та розроблення корекційно-розвивальної стратегії для неї, покрокове впровадження цієї стратегії та моніторинг її успішності. Особливу увагу приділено вимогам до фахівців, які опікуються дітьми з аутизмом та шляхам підвищення їхньої компетентності.  Вивчення цієї навчальної дисципліни спрямоване на формування уміння: здійснювати аналіз стану розвитку дитини з аутизмом та її актуальних потреби; консультувати її батьків та узгоджено співпрацювати з ними в процесі надання фахової міждисциплінарної допомоги дитині з аутизмом

Мета курсу

Поглибити уявлення про особливості психічної організації дітей з розладами аутистичного спектра й оволодіти сучасними технологіями ефективної допомоги їм та їхнім родинам.

Програмні результати навчання

Здатність продемонструвати базові знання та розуміння системного підходу до навчання і розвитку дітей з аутизмом, а також науково доказові технології фахової роботи з аутичними дітьми. Здатність продемонструвати уміння здійснювати діагностику та виявляти стан розвитку, а також сильні аспекти та актуальні потреби осіб з розладами аутистичного спектра; уміння консультувати їхніх батьків з питань навчання та розвитку, освітніх маршрутів, сімейного виховання і соціальної адаптації. Здатність продемонструвати методи корекційно-розвивальної роботи з аутичними дітьми і обґрунтувати доречність їх застосування з урахуванням специфіки стану розвитку аутичної дитини. Здатність визначити сильні сторони дитини з аутизмом, а також актуальні цілі її розвитку як складові Індивідуальної програми розвитку. Здатність представити алгоритм роботи фахівців та батьків в режимі командної взаємодії в процесі супроводу дитини в освітньому просторі.

Підрозділ

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти,
Інститут людини
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.130102 Соціальна робота, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.010106 Соціальна педагогіка

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 0 4 0 0