Психологія залежності


2017-2018 навчальний рік
В навчальній дисципліні розглядаються основні  види залежної поведінки; визначається роль біологічних, психологічних та соціальних чинників у виникненні залежної поведінки. Практичне значення опанування навчального курсу реалізується через сприяння формуванню у студентів навичок свідомого самоконтролю та саморегуляції власних психічних станів та поведінки. Змістовий модуль 1. Загальні питання психології залежності. Хімічні види залежності Визначення феномену залежності. Класифікація залежних форм поведінки. Чинники залежної поведінки. Хімічні види залежності: алкогольна та наркотична залежності. Змістовий модуль 2. Поведінкові види залежностей. Нехімічні види залежностей: ігрова залежність, технологічні залежності, залежність від стосунків. Соціально-психологічна профілактика залежностей

Мета курсу

розширення загальних компетентностей у галузі психології залежної поведінки особистості та формування адекватного ставлення до осіб, яким властива залежна поведінка

Програмні результати навчання

- здатність до психологічного аналізу причин виникнення залежної поведінки, - вміння діагностувати типові психологічні проблеми залежних осіб та визначати для них основні напрямки психологічної допомоги

Підрозділ

Кафедра загальної вікової та педагогічної психології,
Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.130102 Соціальна робота, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.010106 Соціальна педагогіка

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 4 0 0 0