Сучасні молодіжні субкультури США та Європи


2017-2018 навчальний рік
Спеціальний курс, завданням якого є ознайомлення студентів з історією сучасних молодіжних рухів  у США та країнах Європи. Він включає характеристику передумов появи неформальних молодіжних течій у країнах Заходу, їх різновидів, включаючи музичну, спортивну та інші сфери суспільного життя, характер їх поширення в молодіжному середовищі України. Дисципліна забезпечує освітні потреби студента: у формуванні базового понятійного апарату; у визначенні основних факторів і причинно-наслідкових зв’язків  процесу формування субкультур; в оволодінні необхідним мінімумом теоретичних знань про основні молодіжні субкультурні течії; у з’ясуванні змістовного співвідношення класичної та субкультур, їх роль у становленні особистості та громадянської позиції молодого спеціаліста.

Мета курсу

Поглиблення знань щодо соціальної природи сучасного молодіжного середовища. Ознайомлення студентів з найпоширенішими молодіжними субкультурами Європи, США та України. Виявлення історичних, суспільно-політичних, соціально-культурних передумов виникнення, основних етапів і тенденцій розвитку молодіжних субкультур

Програмні результати навчання

Знати: - причини виникнення та історію сучасних субкультур; - закономірності й принципи розвитку молодіжних субкультур; - рушійні сили та тенденції розвитку субкультур них течій у молодіжному середовищі; - засоби самоідентифікації молоді у сучасній Україні; - специфіку спілкування і способи управління індивідом і соціальною групою. Вміти: - аналізувати молодіжні субкультури у країнах Заходу й Україні; - критично ставитись до діяльності й ідеології молодіжних субкультур, їх тлумачення в ЗМІ; - визначати та аналізувати актуальні проблеми сучасної молоді; - компетентно опрацьовувати літературу, періодику, аудіо і відео матеріали у зазначеному тематичному сегменті.

Підрозділ

Кафедра всесвітньої історії,
Інститут суспільства
Кафедра всесвітньої історії (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Горпинченко Інна Володимирівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (2) 2 0 0 0 0 0