Дизайн періодичного видання


2017-2018 навчальний рік
Навчальна дисципліна належить до блоку формування загальних компетентностей студентів вказаних спеціальностей. Предмет навчальної дисципліни: Практичні знання, вміння та навички у власноручному періодичному виданні – студентської газети (або журналу). Завдання курсу: набуття базових знань з наповнення газети, практична верстка будь-яких рубрик газети, створення макету шаблону та макетів шпальт; засвоєння основних понять з композиції, стилізації, взаємодії тексту і ілюстрації та фотозображень для збільшення ефекту на читача; ознайомлення з технічними вимогами, та впливом шрифтів на читача; формування цілісного уявлення про журналістсько-дизайнерську співпрацю задля створення якісного продукту; розвиток художнього смаку та створення композиційної гармонії на шпальтах власної друкарської продукції; набуття практичних навичок в роботі з комп’ютером, а саме у графічному пакеті дизайнерських програм. Курс містить відомості, необхідні для всебічного виховання особистості незалежно від віку та фаху. Повинен зацікавити всіх замкнутістю циклу в рамках курсу, від створення мети, встановлення завдання, проектування макету, збір інформації, редагування, художнє оформлення, наповнення, друк і розповсюдження. Обговорення та виправлення помилок, та тривалий і постійний випуск газетних номерів, які постійно вдосконалюються.

Мета курсу

Мета курсу – формування загальних компетентностей. Оволодіння знаннями та вміннями: збір інформації, виготовлення ілюстрацій, фото і фотокорекції, макетування шаблону і газетних шпальт. Курс «Дизайн періодичного видання» - надає можливість формування у студентів компетентностей щодо використання широкого спектру поліграфічної та рекламної продукції в сфері дизайну, вивчення процесів верстки та друку як важливого фактору підвищення дизайнерської майстерності. Вивчення газетної композиції. Уміння сміливо працювати в графічних пакетах дизайнерських програм.

Програмні результати навчання

- Здатність до застосування вмінь у створенні макету газети, підготовка нового макету до друку та дизайн газетних шпальт. - Готовність до фахової діяльності в галузі графічного дизайну, дизайну періодичних видань, дизайну реклами на будь-яких носіях. - Здатність до науково-дослідницької діяльності у сфері дизайну та реклами. Розумова активність, творчий (нестандартний) підхід у вирішенні завдань будь-якої складності. Креативність. Прагнення до особистісно-професійного росту, творчої реалізації в мистецтві та дизайні.

Підрозділ

Кафедра дизайну,
Інститут мистецтв
Кафедра дизайну (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Розподіл на підгрупи

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 2 2 0 0