Бібліотечна статистика


2017-2018 навчальний рік
Бібліотечна статистика вивчає кількісну сторону складових бібліотечної діяльності (комплектування фонду, бібліотечне обслуговування, довідково-бібліографічну роботу, пошук інформації і т. п.) в тісному зв’язку з їх якісним змістом в конкретних умовах місця і часу. Бібліотечна статистика – це і наукова дисципліна, що вивчає використання кількісних показників для пізнання закономірностей розвитку бібліотечної справи, це і галузь практичної діяльності зі збору та обробки кількісних даних про бібліотечну справу – необхідна науковцям, бібліотекарям-практикам, користувачам та управлінцям. Бібліотечна статистика – це облік: окремих видів видань та неопублікованих документів; аудіовізуальних документів; електронних видань; користувачів бібліотек та органів НТІ; відвідувань, звернень; запитів на документи та їх копії; видачі документів та їх копій; запитів і відповідей на довідково-інформаційне обслуговування; відмов; заходів; та вміння розраховувати середні показники роботи бібліотеки: читаність, відвідуваність, середнє денне відвідування, обертаність книжкового фонду, книгозабезпеченість.

Мета курсу

Мета вивчення даної дисципліни – це засвоєння основних понять і категорій статистичної науки; опанування статистико-економічних методів; оволодіння методикою розрахунків узагальнюючих показників; формування навичок проведення міжнародних зіставлень; отримання досвіду узагальнення результатів статистичного аналізу та розробки управлінських рішень.

Програмні результати навчання

Здатність застосовувати основи наукової роботи в бібліотечно-інформаційній галузі (підготовка аналітичних довідок, експрес-опитування, анкети). Здатність планувати, проводити статистичні дослідження, обробляти їх результати, використовувати результати у практичній діяльності бібліотеки та при розробці стратегії її діяльності.

Підрозділ

Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю,
Гуманітарний інститут
Кафедра бібліотекознавства та інформології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

Особливі умови

Після вивчення курсу «Фондознавство, Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек, Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі»

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Прокопенко Лілія Сергіївна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 2 2 0 0