Основи критичного мислення


2017-2018 навчальний рік
У США, Канаді та інших загальновизнаних у світі країнах – лідерах у царині освіти поширення набув курс критичного мислення як сучасна версія «науки міркування». Формування критичного мислення має на меті вироблення професійно орієнтованих навичок аналізу, осягнення та критичної оцінки міркувань, оптимальне розв’язання наявної проблеми. Критичне мислення визнане обов’язковою умовою отримання будь-якої – юридичної, економічної, гуманітарної чи фізико-математичної освіти. Упродовж останніх п’ятнадцяти років в американських школах зневагу до критичного мислення було засуджено. Критичне мислення є одним із найважливіших предметів незалежно від спеціалізації навчання. Якість вашої роботи, успіхи в кар’єрі, внесок у життя суспільства або ведення приватних справ – усе залежить від вашої спроможності долати проблеми та знаходити рішення.

Мета курсу

Формування та вдосконалення культури мислення студентів шляхом засвоєння ними основних знань з логіки та вироблення навичок доказового, несуперечливого, критичного мислення мислення в процесі застосування набутих знань в практичних ситуаціях.

Програмні результати навчання

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами знань: -про структуру міркувань, правильні та неправильні міркування; -поняття логічної форми та логічного закону; -сутність мови як знакової системи та особливості формалізованої мови; -виникнення логіки та закономірності її становлення; -значення логічного аналізу; -особливості судження як форми мислення, види суджень та їх будова; -роль запитань і відповідей в процесі пізнання і комунікації, правильність їх будови; -функції основних логічних законів та їх значення для мислитель них та комунікативних процесів; -сутність умовиводу, його види та правила побудови; -логічний аналіз аргументації, види її, правила доведення і спростування. Вміння: -чітко визначати зміст понять професійної галузі; -вести діалог.

Підрозділ

Кафедра філософії,
Інститут суспільства
Кафедра філософії (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська)

Особливі умови

Після вивчення курсу «Логіка»

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 4 0 0 0 0