Релігієзнавство


2017-2018 навчальний рік
Курс «Релігієзнавство» є позаконфесійною дисципліною світського характеру, що дозволяє сформувати уявлення про роль та місце релігії в системі культури, особливості функціонування релігії як соціального інституту та психологічного феномену. Вивчення і систематизація наукової інформації з релігієзнавства, оволодіння термінологією, науковими принципами класифікації та періодизації релігійних процесів.  Ця світоглядна дисципліна дає змогу переоцінити всю історію України та української культури з позицій впливу християнської етики та християнського світогляду на українське суспільство. Курс читається з широким залученням відеоматеріалів, презентацій PowerPoint, дискусій та тестів. Курс забезпечений колективною хрестоматією викладачів кафедри.

Мета курсу

Знайомство з об’єктивними науковими відомостями про національні, регіональні та світові релігії; набуття студентами компетенцій щодо історичних форм релігій, основ їхнього віровчення та культу, також дати студентам знання з основ християнської етики та християнських цінностей, розкрити всі аспекти його впливу на українську культуру. Формування системи знань щодо проблем походження, сутності та функцій релігії, її місця у суспільстві, історії, культурі. Виховання морально-етичних та ідейних переконань, що відіграють значну роль у становленні світоглядної та правової культури, формуванні професійних рис фахівців. Прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей розвитку і еволюції релігійного комплексу: від первісних форм релігійних уявлень до розвинутих релігійних систем світового масштабу; церкви як соціального інституту; релігійного процесу в певних природних, історичних, культурних та етнічних умовах. Розвиток практичних навичок роботи з науковою літературою, критичного осмислення документів та першоджерел.

Програмні результати навчання

Знати : 1. Зміст релігієзнавства як навчальної дисципліни, теоретичні засади та понятійний апарат. 2. Причини, що визначають еволюцію релігії в сучасному світі. 3. Тенденції розвитку релігійних процесів в сучасній Україні. 4. Ідейні вчення світових релігій. 5. Особливості нових релігійних вірувань. 6. Моделі державно-церковних відносин в історії України та у світі. Вміти : 1. Аналізувати усю сукупність проблем походження, сутності та функцій релігії. 2. Характеризувати християнське віровчення та його головні догмати. 3. Розкрити основні віросповідні ідеї світових релігій. 4. Класифікувати нові релігійні рухи. 5. Орієнтуватися в різноманітних проявах релігійності в сучасному світі. 6. Аргументовано робити висновки стосовно ролі релігії в загальносвітових процесах.

Підрозділ

Кафедра філософії,
Інститут суспільства
Кафедра філософії (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

(загальне)

6.010101 Дошкільна освіта, 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, 6.040302 Інформатика, 6.030205 Країнознавство, 6.130102 Соціальна робота, 6.020303 Філологія (мова і література німецька), 6.020302 Історія, 6.020207 Дизайн, 6.020303 Філологія (мова і література французька), 6.020303 Філологія (мова і література англійська), 6.020202 Хореографія, 6.030601 Менеджмент, 6.030204 Міжнародна інформація, 6.030103 Практична психологія, 6.030102 Психологія, 6.010102 Початкова освіта, 6.020301 Філософія, 6.030401 Правознавство, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.040201 Математика, 6.010105 Корекційна освіта (Логопедія), 6.030302 Реклама і зв'язки з громадськістю, 6.020303 Філологія (мова і література українська), 6.010106 Соціальна педагогіка, 6.030303 Видавнича справа та редагування, 6.030301 Журналістика, 6.010201 Фізичне виховання, 6.020306 Філологія (мова і література іспанська), 6.020303 Філологія (мова і література італійська), 6.020303 Філологія (мова і література переклад), 6.010203 Здоров'я людини, 6.020204 Музичне мистецтво, 6.020205 Образотворче мистецтво, 6.020204 Музичне мистецтво (Сольний спів), 6.020303 Філологія (мова і література японська), 6.020303 Філологія (мова і література китайська), 6.000000 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

2-й рік

Викладачі

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 2 2 0 0 0 0