Музичне бібліотекознавство


2017-2018 навчальний рік
Дисципліна орієнтована на вивчення комплексу історичних, теоретико-методологічних, методичних і організаційно-практичних аспектів музичного бібліотекознавства як галузі спеціального бібліотекознавства. Зокрема, розглядається специфіка формування, розвитку, каталогізації, збереження і підтримки музичних фондів як у традиційному, так і цифровому форматах, а також особливості обслуговування користувачів бібліотечно-інформаційними фондами музичних документів.

Мета курсу

Дисципліна спрямована на формування фахових (професійних) аналітичних, технологічних, організаційно-управлінських та інформаційних програмних компетентностей щодо володіння базовими знаннями зі спеціального (музичного) бібліотекознавства, застосування умінь і навичок щодо формування і розвитку інформаційних ресурсів бібліотек, обслуговування користувачів з урахуванням специфіки роботи з музичною інформацією.

Програмні результати навчання

Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати освітньої програми підготовки бакалаврів: – фахові (професійні): • здатність застосовувати у майбутній професійній діяльності понятійно-категоріальний апарат музичного бібліотекознавства; визначати його об'єкт, предмет, структуру, багатоаспектність функцій; володіти методами музичних бібліотекознавчих досліджень; аналізувати історію, сучасний стан, прогнозувати перспективи розвитку музичної бібліотекознавчої думки та музичних бібліотекознавчих досліджень (як вітчизняних, так і зарубіжних); визначати місце музичних бібліотек у структурі бібліотечної системи України; демонструвати знання системи джерел музичної інформації, особливостей їх окремих типів і видів; застосовувати теоретичні засади у практичній діяльності щодо формування музичних фондів бібліотечно-інформаційних установ з використанням сучасних інформаційних технологій, здійснювати наукове аналітико-синтетичне опрацювання музичних документів, організовувати бібліотечне та довідково-інформаційне обслуговування користувачів музичною інформацією (як у традиційних, так і новітніх форматах); сприяти розвитку взаємодії між інформаційними установами різних систем і відомств (як вітчизняних, так і зарубіжних), розвивати різні напрями і форми міжнародного бібліотечного співробітництва у галузі музичного бібліотекознавства

Підрозділ

Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю,
Гуманітарний інститут
Кафедра бібліотекознавства та інформології (нова структура)

Форма контролю

Залік

Призначення

6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

Особливі умови

Відсутні

Період навчання

3-й рік

Викладачі

Сошинська Вікторія Євгенівна

Деталізовано

Курс / рік навчання II III IV
Семестр 3 4 5 6 7 8
Кредити (4) 0 0 0 4 0 0